Ehitusala

Miks tekitavad ehitusalad muret?

 

Enamik ehitustöölisi on seotud elamute, teede, ärihoonete ja teiste ehitusprojektidega, nende hulgas on telliseladujad, puusepad, kipsplaatide paigaldajad, metallitöölised, torumehed, katusepanijad, keevitajad, elektrikud, insenerid ja värvijad. Neil kõigil on võimalik kokkupuude tervise- ja ohutusalaste riskidega ehitustöödel. 

Töölistel on võimalik kokku puutuda ehitusmaterjalides leiduvate või nende käitlemisel eralduvate kahjulike kemikaalidega. Ehitusmaterjalides sisalduvad kemikaalid on arseeni sisaldavad säilitusained, pliid sisaldavad katteained ja lahustid. Lammutustööl on võimalik kokku puutuda vanemate soojustusmaterjalidega nagu asbest, PCBd ja formaldehüüd

Ehitusel kasutatavad seadmed võivad töötada diislikütusel. Diisliemissiooni kaudu võivad töötajad kokku puutuda süsinikoksiidiga, lämmastikoksiididega, tahkete osakestega ja lenduvate orgaaniliste ühenditega

Ehitustöölised võivad kokku puutuda väikeseid kvartskristalle sisaldava tolmuga, mida leidub betoonis, müüritises, liivakivis, kivis, värvides, kipsis ja sindlites. Kvartstolmu kopsu kogunemisel võib see sageli põhjustada surmavat kopsuhaigust silikoosi. 

Ehituse ohutusalased mured on seotud kukkumiste, sõidukite, elektritööde, töötavate seadmetega, kukkuda võivate esemetega, müra ja kraavide kokkuvarisemisega.

 

Kemikaalid ehitusaladel

Atsetoon
Arseen
Asbest
Benseen
Bisfenool A (BPA)
Süsinikoksiid
Diislikütus
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Etüleenoksiid
Formaldehüüd
Bensiin
Plii
Metanool
Maagaas
Lämmastikoksiidid
Tahked osakesed
Püsivad orgaanilised saasteained
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Propaan
Lahustid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: