Fekaalivedu

Mis on fekaalivedu?

 

Fekaalivedu kasutatakse majapidamisreovee transpordiks piirkondades, kus eramajad ei ole ühendatud ühiskanalisatsiooni kaudu kohalikku reoveepuhastisse. Fekaaliveoks kasutatakse paakautot, millel on majade sette- ja kogumiskaevudest reovee ja fekaalide paaki pumpamiseks voolik ja pump. Tekkekohast äraveetud reovesi ja fekaalid lastakse purgimiskohtades ühiskanalisatsiooni, mille kaudu need jõuavad reoveepuhastisse. 

Reovesi ja fekaalid võivad sisaldada lämmastikku, fosforit, baktereid ja viiruseid. Puhastamata reovesi võib saastada põhjavee ja joogivee allikad põhjustades inimestel ja loomadel haigusi ja nakkusi. Nõuetele mittevastav fekaalivedu võib haiseda ja olla iiveldama ajav. Puhastamata kanalisatsioonivesi võib reostada järvi, jõgesid, veehoidlaid ja teisi veekogusid põhjustades veeõitsengut, madalat hapnikutaset vees ning saastada koorikloomi ja reostada randu

Kemikaalide, õli, bensiini, pestitsiidide või värvide sattumine reovette võib kahjustada keskkonda. Selliseid mürgiseid vedelikke ei tohi lasta kanalisatsiooni. Reovee ja fekaalide sattumine pinnasesse ja märgaladele võib põhjustada haiguste levikut seal sigivate kärbeste ja sääskede kaudu. 

Reovee ja fekaalide vedu ja käitlemist reguleeritakse kohalike omavalitsuste eeskirjaga.

Kohtade interaktiivne keskkond: