Jõgi

Miks tekitavad jõed muret?

 

Jõed pakuvad inimestele looduslikku vett, keskkonda vabaajaveetmiseks, reisimiseks ja on ka toidu saamise allikaks. Jõed on ka elupaigaks loomadele, taimedele ja vee-elustikule. Jõed võivad reostuda loodulike protsesside tulemusel, tööstusallikate tõttu ja inimtegevuse tulemusel. Jõgede reostusallikateks võivad olla pinnaseosakesed, metallid ja erosioon. Jõereostus võib pärineda põllumajandusest, metsandusest, kaevandamisest, linna ja tööstuslikust äravoolust ja reoveepuhastitest. Ka inimtegevus nagu arendus, süvendamine, tammide ehitus ja laevadega tegelemine võib samuti jõgesid reostada. 

Jõereostus võib joogivee saastumisel põhjustada nahainfektsioone ja teisi tervisemõjusid. Pestitsiidid võivad akumuleeruda kalades ja setetes, mis võib terviseohtu põhjustada inimestele, vee-elustikule ja kalatoidulistele loomadele. Kalades võib leiduda väikeses koguses elavhõbedat või polüklooritud bifenüüle. Kalapüük saastunud aladel on reguleeritud. Kala söömise kasulikkus kaalub üles võimalikud terviseriskid, mis neis sisalduvate ohtlike ainete tõttu on. 

Jõgedes olevad bakterid ja viirused võivad samuti põhjustada tervisehädasid.

 

Kemikaalid veekogudes

Atsetoon
Ammoniaak
Arseen
Benseen
Kaadmium
Kroom
Diislikütus
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Formaldehüüd
Bensiin
Plii
Elavhõbe
Metanool
Perkloraat
Perkloroetüleen
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Lahustid
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: