Kaubavedu

Mis on kaubavedu?

 

Kaubavedu tähendab kaupade ja materjalide transporti laevade, lennukite, rongide ja veoautodega. Kaubalaevade randumiseks on mere- ja jõesadamates kaubaterminalid. Terminalid hõlmavad dokke, kaisid ning konstruktsioone lasti ja materjalide käitlemiseks, laadimiseks, ladustamiseks ja edasiseks transpordiks

Mereterminalides asuvad kaubalaod, laoplatsid, tõstukid, laevaremonditehased, kaubaautode parklad, raudteed ning kauba maha ja peale laadimiseks masinad nagu kraanad, veokid ja tõstukid. Need võivad olla suured ja keerulised transpordikeskused merekonteinerite, naftasaaduste, tööstuskemikaalide, põllumajandustoodete ja tarbekaupade käitlemiseks. Ohtlike kaupade käitlemine võib olla eriti ohtlik töötajatele ja nõuab erilist ettevaatlikust lekete ja keskkonnakahjustuste vältimiseks. 

Kaubalaevad, mereterminalid ja laevatööstus võivad tegevuse käigus põhjustada keskkonnale ja inimeste tervisele ohtu. Laevadel tekkiv kanalisatsioonivesi, tahked jäätmed, õline reovesi ja ohtlikud jäätmed kogutakse kaldal asuvatesse tsisternhoidlatesse. Laevade musta pilsi- ja ballastvett võidakse lasta ümbuskonna vette. 

Laevad eraldavad kütuste põletamisel õhusaasteaineid. Uuemad diiselmootorid saastavad õhku vähem kui vanad nafta või kivisöega töötavad aurumootorid. Ka diislikütusega töötavad masinad mereterminalis paiskavad õhku saasteaineid. Lasti käitlemisel võib tekkida suures koguses tahkeid osakesi ja tolmu. Laevatööstuse töötajad võivad mereterminalides kokku puutuda õhusaasteainetega ja bensiinis või teistes kütustes olevate kemikaalidega. Töötajatele võivad ohtlikud olla ka ülisuured kraanad, veokid, tõstukid ja muud liikuvad masinad.

 

Kemikaalid ja kaubavedu

Atsetoon
Ammoniaak
Asbest
Benseen
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Kloor
Toornafta
Diislikütus
Etüleenglükool
Formaldehüüd
Bensiin
Plii
Elavhõbe
Metanool
Maagaas
Lämmastikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Perkloraat
Perkloroetüleen
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Propaan
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: