Kliimamuutused

Mis on kliimamuutused?

 

Kliimamuutusi näitavad nihked pika aja jooksul tehtavates temperatuuri, sademete ja tuule mõõtmistes. Kliimamuutusi nimetatakse mõnikord ka globaalseks soojenemiseks, mis on otseselt seotud maakera temperatuuri tõusuga. Selline soojenemine põhjustab muutusi kliimas.

 

Praegu globaalne kliima muutub ja läheb soojemaks. Mõningased kliimamuutused maakeral on normaalsed, kuid teadlased usuvad, et inimtegevusest tekkiv saaste hoiab soojust atmosfääris kinni ning põhjustab nn „kasvuhooneefekti”, mille tagajärjel soojeneb maakera kliima. Süsinikdioksiid on peamine kasvuhoonegaas. Teised kasvuhoonegaasid on metaan, lämmastikoksiid, lenduvad orgaanilised ühendid, osoon ja klorofluorosüsinikud. Inimtegevusest eralduvad kasvuhoonegaasid fossiilkütuste nagu nafta, kivisöe, propaani, diislikütuse, maagaasi ja bensiini põletamisel ning elektritootmisest, tööstusprotsessidest, põllumajandusest ja metsamajandusest.

 

Kliimamuutused võivad põhjustada sademete muutusi, lume- ja jääkatte taandumist ning ekstreemseid ilmastikuolusid nagu üleujutused, orkaanid, meretaseme tõus ja kõrge temperatuur, mis omakorda võib põhjustada kuumalaineid ja põuda. Need muutused võivad mõjutada inimeste tervist, õhu kvaliteeti,  põllumajandust, toiduainetööstust, metsamajandust, ökosüsteeme, rannaäärseid alasid, veevarusid ning kütmise ja jahutamise vajadust.

 

Kliimamuutustest põhjustatud äärmuslikult kõrge või madal temperatuur võib raskendada mitmeid kroonilisi haigusi nagu südame- ja hingamisteedehaigused. Äärmiselt kõrge temperatuur võib põhjustada kuumarabanduse. Püsiv kuumus võib suurendada osooni ja sudu taset. Kliimamuutused võivad põhjustada metsatulekahjusid ja kuivanud pinnaselt lenduva tolmu koguse suurenemist, millega kaasneb tahkete osakeste eraldumine välisõhku. Meretaseme tõus suurendab ekstreemsete ilmastikuolude nagu üleujutused riski, eriti rannaäärsetel aladel. Ökosüsteemide muutused võivad viia suurema õietolmu koguseni õhus, mis raskendavad allergiat ja hingamisteedehaigusi. Kliimamuutused võivad suurendada ilmastikust põhjustatud ja veega levivaid haigusi. Põllumajanduse muutumisel võib tekkida toidupuudus ja sellega kaasnev alatoitumise risk. Temperatuuri tõusmisega võib sageneda veeõitseng. Ilmastikutingimused võivad põhjustada ka putukate ja kahjurite levimist

 

Kemikaalid ja kliima

Süsinikdioksiid
Klorofluorosüsinikud
Diislikütus
Bensiin
Maagaas
Lämmstikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Propaan
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: