Kõrvalhooned

Miks tekitavad kõrvalhooned muret?

 

Talupidamishooned ja teised kõrvalhooned võivad põhjustada muret kui nendes ladustatakse loomasööta, loomakasvatusjäätmeid, põhku ja ohtlikke kemikaale. Niiske heina ladustamisel sooja küüni võib tekkida hallitus, mis võib põhjustada hingamishäireid, allergiaid ja astmat. Korduv kokkupuude hallitusega võib tekitada allergilise kopsuturse mis võib muutuda eluohtlikuks. 

Halvasti ventileeritud kõrvalhoonetes halveneb õhu kvaliteet ja tekib tolm. Kokkupuude suure koguse orgaanilise tolmuga võib põhjustada orgaanilise tolmu toksilisuse sündroomi, mis põhjustab köha, palavikku, külmavärinaid ja lihasvalu. 

Sõnnikuhoidla asumine otse loomalauda all on suureks ohuks, sest sõnnikuhoidlast võib sõnniku kõdunemisel ja käärimisel eralduda surmavaid gaase: ammoniaaki, süsinikdioksiidi, vesiniksulfiidi ja metaani. Need gaasid võivad põhjustada surma, hapnikuvaegust, lämbumist ja mürgiseid reaktsioone inimestel või loomadel. Suletud ruumis võivad need gaasid põhjustada plahvatuse. 

Heina ja muude põllusaakide käärimisel siloks võivad tekkida ohtlikud silogaasid nagu lämmastikdioksiid ja süsinikdioksiid. Need mõlemad on lõhnatud ja värvitud gaasid ning seega võib nendega kokkupuude toimuda märkamatult. Kokkupuude suure koguse lämmastikdioksiidi gaasiga võib põhjustada vedeliku kogunemise kopsudesse ja isegi surma. 

Kõrvalhoonetes hoitakse tihti koos erinevaid talupidamisel kasutatavaid kemikaale nagu väetised, pestitsiidid, lahustid, puhastusvahendid, herbitsiidid, värvid, värvivedeldid ja määrdeained. Paljud nendest toodetest sisaldavad ohtlikke koostisaineid ning neid tuleb ohutult käidelda ja ladustada. Talupidamistes on suur tuleoht, sest kemikaalid koos heina või põhuga võivad kergesti põhjustada tulekahju. Tuleohtlikkust ja selle kiiret levimist suurendavad bensiin, lambiõli, õli ja aerosooliballoonid.

 

Kemikaalid kõrvalhoonetes

Atsetoon
Ammoniaak
Asbest
Benseen
Süsinikoksiid
Kloor
Etüleenglükool
Formaldehüüd
Bensiin
Elavhõbe
Tahked osakesed
Perkloroetüleen
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
PCBd
PAHid
Propaan
Lahustid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: