Linna ja tööstuslik äravool

Mis on linna ja tööstuslik äravool?

 

Äravool on vihma- ja lumesulavesi, mis ei jõua pinnasesse imbuda ja voolab maapeal. Äravooluvesi võtab kaasa reostuse, mis võib kanduda tiikidesse, järvedesse, rannavette ja maa-alustesse joogivee allikatesse. Linna ja tööstuslik äravool pärineb linnadest ja eeslinnadest kus on sõiduteed, parklad, kõnniteed, ehitusalad ja tehased. (Maapiirkondades võib muret tekitada ka põllumajanduslik äravool, mis kannab loomakasvatusjäätmeid ja muid talupidamises tekkivaid jäätmeid otse veekogudesse.) Linnades aitavad sadevee kaevud ja -kanalisatsioonisüsteem vähendada üleujutuste ulatust ja muda kogust. Äravool võib suubuda otse ka kohalikesse veekogudesse. 

Linnade äravool on üks suurimaid järvede, jõgede, veehoidlate ja teiste veekogude reostajaid. Reostunud linna ja tööstuslik äravool võib sisaldada raskmetalle, prügi, mustust, jäätmeid, teedel jäätõrjeks kasutatud soola, pestitsiide ja väetiseid aedadest ning õlisid, määrdeid, antifriise ja teisi mürgiseid kemikaale sõidukitest, autoremonditöökodadest, ehitusplatsidelt ja tänavatelt. Linna äravool võib sisaldada ka fekaalidest pärinevaid viirusi ja baktereid. Tööstuslik äravool võib sisaldada parkalitöökodadest ja lihatööstusest pärit loomseid jäätmeid ning muid konkreetsele tööstusele omaseid saasteaineid ja kemikaale. 

Linna ja tööstuslik äravool võib reostada joogivee, kahjustada või tappa kalu ja loomi, rikkuda mere- ja maismaa loomade elupaiku ning muuta vabaajaveetmise kohad ohtlikuks ja ebameeldivaks.

 

Kemikaalid linna äravoolus

Atsetoon
Ammoniaak
Arseen
Benseen
Bisfenool A (BPA)
Kaadmium
Kloor
Kroom
Diislikütus
Dioksiinid
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Etüleenglükool
Formaldehüüd
Bensiin
Plii
Elavhõbe
Metanool
Perkloraat
Perkloroetüleen
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Lahustid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: