Sõidukid

Miks tekitavad sõidukid muret?

 

Enamik inimesi juhib või sõidab sõidukitega (auto, bussi või veoautoga) iga päev. Kuna sõidukeid leidub igal pool esineb kokkupuudet sõidukite heitgaasidega peaaegu kogu aeg. Sõidukite heitgaasid on peamised välisõhu saasteallikad tekitades sudu, kliimamuutusi ja muid keskkonnaprobleeme. Suurtes linnades on sõidukite heitgaasid põhilised õhusaaste tekitajad. 

Sõidukite heitgaasid tekivad kütuste, kas bensiini või diislikütuse põlemisel. Kütuste aurustumine põhjustab samuti õhusaastet. Heitgaasides sisalduvad peamisel saasteained on lämmastikoksiidid, süsinikoksiid, tahked osakesed ja süsivesinikud, mis moodustavad osooni. Lisaks sisaldavad heitgaasid süsinikdioksiidi ja teisi kasvuhoonegaase põhjustades globaalset soojenemist. 

Heitgaasides sisalduvad ohtlikud õhusaasteained on arvatavad vähktõve, reproduktiivhäirete, sünnidefektide ja teiste tõsiste terviseprobleemide tekitajad. Heitgaasides sisalduvad terviseohtlikud õhusaasteained on näiteks benseen, formaldehüüd ja tolueen.  

Avariid ja muud liiklusõnnetused võivad kahjustada vara ning põhjustada vigastusi või surma.

 

Kemikaalid ja sõidukid

Atsetoon
Benseen
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Klorofluorosüsinikud (CFC)
Diislikütus
Dioksiinid
Etüleenglükool
Etüleenoksiid
Formaldehüüd
Bensiin
Metanool
Maagaas
Lämmastikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Püsivad orgaanilised saasteained
PBDEd
PAHid
PVCd
Propaan
Vääveldioksiid
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: