Püsivad orgaanilised saasteained

Püsivad orgaanilised saasteained on väga mürgised ja püsivad kemikaalid, mis võivad põhjustada vähktõbe ja sünnidefekte.

 

Mis on püsivad orgaanilised saasteained?

 

Püsivateks orgaanilisteks saasteaineteks nimetatakse orgaaniliste või süsinikku sisaldavate kemikaalide rühma, mis on väga mürgised ja keskkonnas püsivad. Nad võivad liikuda pikki vahemaid ja laialt levida ning akumuleeruda elusorganismide rasvkudedesse. Püsivaid orgaanilisi saasteaineid kasutatakse pestitsiididena, tööstuslikult või toodetakse juhuslikult tööstus- ja põlemisprotsessides kõrvalsaadusena.

Püsivad orgaanilised saasteained akumuleeruvad toiduahelas kasvavalt jõudes kõige suurema koguseni röövlindudes, -kalades ja -imetajates ning inimestes. Püsivad orgaanilised saasteained levivad tuule ja veega atmosfääris ja ookeanides globaalselt.

2001. aastal sõlmiti Stockholmis püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon, millega Eesti ühines 2008. aastal. Konventsiooniga keelustatakse või piiratakse keskkonnale ja inimese tervisele kõige ohtlikumate püsivate toksiliste orgaaniliste ühendite tootmine ja kasutamine. Stockholmi konventsiooniga reguleeritud püsivate orgaaniliste saasteainete alla kuuluvad aldriin, alfa-heksaklorotsükloheksaan, beeta-heksaklorotsükloheksaan, klordaan, kloordekoon, DDT, dieldriin, dioksiinid, endriin, furaanid, heptakloor, heksabromobifenüül, heksaklorobenseen, heksabromodifenüüleeter, heptabromodifenüüleeter, heksaklorobenseen, lindaan, mireks, pentaklorobenseen, PCBd, tetrabromodifenüüleeter, pentabromodifenüüleeter, pentaklorobenseen, perklorooktaansulfonaadid ja toksafeen.

 

Kuidas võib püsivate orgaaniliste saasteainetega kokku puutuda?

 

Püsivaid orgaanilisi saasteaineid on leitud maakera kõikidest kontinentidest ja kõikidest peamistest kliimavöötmetest, sealhulgas inimasustusest kaugel olevatest piirkondadest nagu ookeanidest ja kõrbetest. Neid on leitud ka inimeste keharasvas ja kõikides elusliikides.

Kuigi Stockholmi konventsiooniga on teatud püsivate orgaaniliste saasteainete tootmine keelustatud võivad inimesed siiski kokku puutuda keskkonnas säilinud või juhuslikult toodetud püsivate orgaaniliste saasteainetega.

Püsivate orgaaniliste saasteainetega võib kokku puutuda välisõhu, siseõhu ja joogivee kaudu. Kodus võib püsivate orgaaniliste saasteainetega kokku puutuda süües rasvast toitu või kasutades aias pestitsiide. Kokkupuute risk võib olla eriti suur kala, koorikloomade ja rasvase liha suures koguses söömisel. Püsivad orgaanilised saasteained võivad kanduda raseduse ajal emalt lootele ja rinnapiima kaudu imetavalt emalt imikule.

Töökohas võib kokkupuude toimuda peamiselt tööstuslike protsesside nagu tootmise, termotöötlemise, põletamise, jäätmete ringlussevõtu ja kõrvaldamise kaudu.

Püsivate orgaaniliste saasteainetega võib kokku puutuda kloori ja kloororgaaniliste ühendite tootmisel, nafta töötlemisel, tselluloosi ja paberi tootmisel, kõrg- või tsemendipõletusahjude käitamisel, vanametalli ja mineraalide töötlemisel, olme-, tööstus-, ohtlike, bio- ja meditsiinijäätmete põletamisel, sõidukite sisepõlemismootorite, eriti diiselmootorite töötamisel, vase sulatamisel, puidu, prügilagaasi, nafta, kivisöe või biomassi põletamisel, pestitsiidide ja herbitsiidide kasutamisel, tekstiili, puidu ja naha värvimisel ning viimistlemisel, tööstuslikul pleegitamisel, PCBd sisaldavate värvide kasutamisel, trafode ja muude elektriseadmete kasutamisel, lahustite kasutamisel, metallide, paberi, plasti ja metallilendtuha ringlussevõtul, reoveepuhasti aktiivmuda väetisena kasutamisel, lahustite ja õlijäätmete taaskasutamisel, jäätmete prügilasse ladestamisel või ookeani kummutamisel, trafode ladustamisel ning töödeldud puidust elektripostide ja raudteeliiprite kõrvaldamisel.

 

Kuidas võivad püsivad orgaanilised saasteained tervist mõjutada?

 

Paljud püsivad orgaanilised saasteained on kantserogeensed ja võivad põhjustada vähktõbe.

Kokkupuude püsivate orgaaniliste saasteainetega võib põhjustada sünnidefekte ning kahjustada närvi-, hormoon-, reproduktiiv- ja immuunsüsteemi. Suure kogusega kokkupuude võib põhjustada surma.

Mõned püsivad orgaanilised saasteained on endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid, mis võivad häirida inimeste endokriinsüsteemis hormoonide tootmist ja aktiivsust.

Kokkupuude püsivate orgaaniliste saasteainetega võib põhjustada ka õpi- ja käitumisraskusi, arengu- ja koordinatsioonihäireid, allergiaid, ülitundlikkust ja imetamisprobleeme.

Kõige vastuvõtlikumad püsivate orgaaniliste saasteainete kahjulikele tervisemõjudele on naised, imikud, lapsed ja eakad inimesed.

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

Kohtade interaktiivne keskkond: